Публічний договір (оферти)

Публічний договір (оферти)
Цей документ «Публічна оферта про укладення договору на участь в заході «AMC UBAME 2021 — Aesthetic Medicine Congress UBAME 2021» (далі по тексту — «Оферта») являє собою пропозицію ПП «Асоціація лазерної медицини», (далі по тексту – Виконавець), в особі директора Колодченко Єгора Васильовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, укласти договір надання послуг (далі по тексту — «Договір») на викладених нижче умовах з будь-якою особою, яка прийме цю пропозицію (далі по тексту — «Замовник»).
При спільному згадуванні Виконавець і Замовник надалі «Сторони».
1. Загальні положення
1. Порядок укладення Договору та Ухвалення умов надання послуг
Для отримання можливості користування Послугами, ви повинні прийняти Умови. До моменту прийняття Умов, користування Послугами AMC UBAME 2021 забороняється.
1.1. Вчиненням дії, що свідчить про прийняття Умов (натисканням на кнопку, проставленням галочки в чекбокс або аналогічною дією) на сторінці замовлення послуги на сайті; або 1.2. Фактичним використанням Послуг. У цьому випадку Ви погоджуєтеся з тим, що ми будемо розглядати факт використання Послуг як прийняття Умов.
Користуючись сайтом проекту або пропонованими на сайті послугами ви приймаєте всі зазначені Умови. Якщо ви не згодні з цими Загальними Умовами або Додатковими умовами, опублікованими на сайті — покиньте сайт і припиніть використовувати Послуги.
1.3. Оферта вважається прийнятою Замовником і Договір укладеним Сторонами з моменту виконання Замовником наступних дій в сукупності: а) Реєстрації Замовника на сайті в мережі «Інтернет», розташованому за адресою https://ubame-congress.com/ (далі — «Сайт Конгресу»), із зазначенням ідентифікації його відомостей. б) Оплати Замовником послуг, що надаються за Договором.
1.4. Договір вважається укладеним з моменту оплати Замовником послуг, що підлягають наданню Виконавцем за цим Договором.
2. Предмет договору
2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги (далі — «Послуги») щодо забезпечення участі Замовника і (або) зазначених їм осіб, в конференції «AMC UBAME 2021» (далі по тексту — «Конгрес»), а Замовник зобов’язується оплатити ці Послуги на умовах, передбачених Договором .
2.1. Дата проведення Конгресу 09 вересня – 11 вересня 2021.
2.2. Програма Конгресу розміщується на сайті Виконавця за адресою: https://ubame-congress.com/ і може змінюватися на розсуд Виконавця.
3. Вартість Послуг та порядок розрахунків
3.1. Вартість участі в Конгресі 1 (Однієї) особи становить від 2000 грн. до 8000 грн. в
залежності від категорії квитка (пакета участі) і термінів реєстрації. При реєстрації на Сайті
Конгресу Замовник вказує кількість учасників, які направляються для участі в Конгресі.
Вартість Послуг за Договором визначається за допомогою множення зазначеної в цьому
пункті суми за участь у Конгресі 1 (Однієї) особи на кількість учасників, вказаної
Замовником при реєстрації на Сайті Конгресу.
3.2. Замовник зобов’язується оплатити Послуги на умовах 100% передоплати в строк не
пізніше 3-х (трьох) календарних днів, після виставлення рахунку.
3.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Виконавця, зазначений в розділі 7, або в разі, якщо Замовником є фізична особа,
оплата Послуг допускається за допомогою використання Системи Liqpay.
3.4. Акт наданих послуг передається Замовнику через його представника, який бере участь в
Конгресі. Замовник зобов’язується прийняти надані Послуги та підписати цей акт в день
отримання або надати Виконавцеві письмову відмову від підписання із зазначенням причин
в той же термін. У разі неотримання підписаного акта або письмових заперечень у
встановлений термін, Послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі без
зауважень.
4. Обов’язки Сторін
4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Забезпечити участь Замовника і (або) зазначених ним осіб в Конгресі.
4.1.2. Забезпечити представників Замовника орг.набором, комплектом матеріалів Конгресу,
кава-брейками, обідами в разі, якщо вони передбачені категорією квитків Конгресі.
4.1.3. У разі зміни термінів проведення Конгресу повідомити про це Замовника та
забезпечити надання послуг з урахуванням змінених термінів.
4.2. Замовник зобов’язується:
4.2.1. Прийняти надані послуги.
4.2.2. Оплатити винагороду Виконавцю в порядку, передбаченому Договором.
5. Порядок розірвання Договору
5.1. Замовник має право в будь-який час відмовитися від Договору, направивши Виконавцю
повідомлення про це в письмовій формі за адресою, вказаною в розділі 7 Оферти, або по
електронній пошті на адресу info@alm.org.ua.
5.2. При відмові Замовника від Договору, Сторони погодили наступний порядок повернення
сплаченої вартості послуг:
5.2.1. При відмові більше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення
Конгресу, Виконавець повертає Замовнику оплачені грошові кошти в повному обсязі, за
винятком комісій кредитних організацій, які можуть бути утримані при проведенні
Виконавцем операції по поверненню грошових коштів.
5.2.2. При відмові менш, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення
Конгресу, оплачені Замовником грошові кошти поверненню не підлягають і вважаються
сплаченими в рахунок відшкодування витрат Виконавця, зроблених з метою організації
проведення Конгресу.
6. Прикінцеві положення
6.1. Цей Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника
Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін у разі здійснення за цим
Договором фактичної оплати Замовником (Пацієнтом) не є підставою вважати цей Договір
не укладеним. Оформлення Замовлення та проведення оплати Клієнтом та/або Замовником
відповідно до умов Договору вважається акцептом.
6.2. Договір набуває чинності з моменту прийняття оферти Замовником і діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань.
6.3. Договір може бути розірваний в порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
6.4. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань Сторони несуть
відповідальність відповідно до положень Договору та чинного законодавства України.
6.5. Сторони вживають заходів до вирішення всіх суперечок і розбіжностей, що випливають
з Договору або в зв’язку з його виконанням, в досудовому претензійному порядку.
Дотримання даного досудового претензійного порядку є обов’язковим. Термін розгляду
претензії встановлюється в 60 (Шістдесят) календарних днів з моменту її отримання
Стороною.
6.6. У разі неможливості вирішення виниклих суперечок і розбіжностей шляхом переговорів,
такі спори і розбіжності підлягають розгляду в суді відповідно до законодавства України.
6.7. Укладаючи Договір, Замовник вільно, своєю волею і в своєму інтересі дає безстрокову
безвідкличну письмову згоду на використання будь-яких зазначених в ньому або наданих
окремо персональних даних у зв’язку з укладенням та / або виконанням Договору, в тому
числі на сайті Виконавця, що є загальнодоступним джерелом персональних даних, а також
інші способи обробки таких персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або
сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без
використання таких засобів з персональними даними, в тому числі збір, запис,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг,
використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування,
видалення, знищення персональних даних. Вищевказана згода надається Замовником
Виконавцю з метою обробки персональних даних для забезпечення участі Замовника і (або)
зазначених ним осіб в Конгресі.
6.7. Замовнику і спрямованим ним учасникам Конгресу забороняється здійснювати аудіо-,
відео- і фотозйомку без письмового дозволу Виконавця.
6.8. Всі повідомлення та інші документи за Договором повинні направлятися за адресами,
вказаними у цій Оферті. Відомості та інші документи в письмовій формі надсилаються
рекомендованим поштовим відправленням або кур’єрською службою з підтвердженням
доставки, інші повідомлення можуть бути направлені або електронною поштою з / на
зазначених (-і) у цій Оферті адреси електронної пошти.
6.9. Чинна редакція Публічного договору (оферта) розміщена в мережі Інтернет за адресою
https://ubame-congress.com/oferta
7. Адреса і реквізити Виконавця
ПП «Асоціація лазерної медицини»
Юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4—А
тел. (044)5693408, (068)9042811
ЄДРПОУ 42266874
IBAN: UA843052990000026007000103408 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Київ
МФО 300528
ПП «Асоціація лазерної медицини» є платником єдиного податку 3 групи

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

info@alm.org.ua